Mūsų siekis - saugi ir ori senatvė!

 

Vidaus tvarkos taisyklių pakeitimai

PATVIRTINTA

Specialiųjų socialinės globos namų

,,Tremtinių namai” direktoriaus

2013 m. spalio 22 d.

įsakymu Nr. 1A-41

 

 

SPECIALIŲJŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ ,,TREMTINIŲ NAMAI”

 VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

 

I. BENDROJI DALIS

 

1. Specialiųjų socialinės globos namų ,,Tremtinių namai” vidaus tvarkos taisyklės (toliau vadinama – šios taisyklės) nustato gyvenimo ir elgesio Specialiuosiuose socialinės globos namuose ,,Tremtinių namai” (toliau vadinama – globos namai) normas, globos namų gyventojų (toliau vadinama – gyventojai) teises ir pareigas, apgyvendinimo, aprūpinimo, maitinimo, užimtumo, lankymo ir išvykimo iš globos namų tvarką.

2. Taisyklių tikslas – nustatyti tvarką, kuri padėtų sukurti saugią aplinką globos namų gyventojams teikiant jiems socialinę globą, užtikrinančią gyventojų įvairiapusiškus poreikius ir geriausią interesą.

 

II. APGYVENDINIMO TVARKA

 

3. Globos namuose apgyvendinami nesavarankiški ar iš dalies savarankiški senyvo amžiaus asmenys, kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra. Pirmumo teise globos namuose apgyvendinami neteisėtai represuoti pensinio amžiaus Lietuvos Respublikos piliečiai (politiniai kaliniai, tremtiniai, rezistencijos dalyviai) bei jų sutuoktiniai.

4. Prieš pradedant teikti socialinę globą, asmuo, jo globėjas, rūpintojas, kiti šeimos nariai ar artimieji giminaičiai gali apsilankyti globos namuose ir susipažinti su globos namų teikiamomis paslaugomis.

5. Į globos namus nepriimami asmenys, kurie apgyvendinimo metu:

5.1. serga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis;

5.2. serga ūmiais psichiniais bei kitais susirgimais, galinčiais kelti grėsmę kitų globos namuose gyvenančių asmenų sveikatai;

5.3. serga AIDS, lėtiniu alkoholizmu ar narkomanija.

6. Priimant į globos namus pateikiami šie dokumentai:

6.1. įgaliotos institucijos išduotas galiojantis asmens siuntimas į globos namus; 

6.2. miesto (rajono) savivaldybės suformuota asmens socialinė byla;

6.3. galiojantis asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas ar asmens tapatybės kortelė);

6.4.  pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio gydytojo išduotas išrašas iš medicininių dokumentų (F027/a), išduotas ne daugiau kaip prieš 3 mėnesius iki asmens apsigyvenimo globos namuose;

6.5. neįgaliojo ar pensininko pažymėjimas;

6.6. specialiųjų poreikių nustatymo pažyma (jei asmeniui yra nustatyti specialieji poreikiai);

6.7. kompensuojamų vaistų pasas.

7. Su asmeniu ar jo globėju, rūpintoju sudaroma sutartis, kurioje numatytos socialinės globos teikimo sąlygos, teikimo laikas, abiejų šalių teisės, pareigos, atsakomybė ir kitos sąlygos. Sutartis sudaroma praėjus ne daugiau kaip 7 kalendorinėms dienoms nuo asmens apgyvendinimo globos namuose.

8. Gyventojas jam priimtina forma iki sutarties pasirašymo yra supažindinamas su šiomis taisyklėmis ir kitais dokumentais, reglamentuojančiais gyvenimą globos namuose.

 

III. GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ APRŪPINIMAS

 

9. Gyventojai apgyvendinami vienviečiuose ir dviviečiuose kambariuose.

10. Vyrai ir moterys apgyvendinami atskirai, išskyrus sutuoktinius.

11. Apgyvendinant dviviečiuose kambariuose, derinami kambaryje gyvenančių asmenų interesai, charakteriai, poreikiai, atsižvelgiama į gyventojo pageidavimus dėl kaimynų pasirinkimo ir įvertinant kiekvieno asmens sugebėjimą prisitaikyti prie gyvenamojo kambario kaimyno.

12. Esant būtinumui, gyventojas gali būti perkeltas į kitą kambarį ar apgyvendintas su kitu globos namų gyventoju, tačiau tik apie tai iš anksto pranešus gyventojui ir gavus jo ir kito gyventojo, kartu gyvensiančio su juo, sutikimą.

13. Gyventojas, norintis pakeisti kambarį, turi pateikti prašymą raštu globos namų direktoriui.

14. Kiekvienam gyventojui gyvenamajame kambaryje yra skirti šie būtiniausi baldai: lova, spintelė, kėdė.  Spinta, stalas gali būti keliems asmenims.

15. Gyventojas gali turėti  kambaryje  savo baldų ir kitų asmeninių daiktų, jei tai nesudaro pavojaus jo ar kitų asmenų saugumui.

16. Gyventojas  gali užsirakinti savo asmenines gyvenamąsias patalpas, spintą ar spintelę, jeigu, įvertinus jo savarankiškumą, tai nesudaro pavojaus jo ar kitų asmenų saugumui. 

17. Gyventojo pageidavimu apšvietimas kambaryje gali būti įrengiamas taip, kad būtų užtikrintos sąlygos skaityti ar užsiimti kita laisvalaikio veikla.

18. Gyventojai aprūpinami reikalingu kietu ir minkštu inventoriumi, higienos reikmenimis, drabužiais ir avalyne pagal nustatytas normas globos namų direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka.

19. Pagal nustatytas normas bei gydytojo rekomendacijas gyventojai aprūpinami medikamentais ir slaugos priemonėmis.

20. Atsižvelgdami į gyventojų poreikį globos namai organizuoja gyventojų aprūpinimo techninėmis pagalbos priemonėmis paslaugas, vadovaudamiesi šių paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais.

 

IV. GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMAS

 

21. Globos namuose organizuojamas fiziologinius poreikius ir sveikatos būklę atitinkantis, reikiamą kiekį energetinių verčių bei kaloringumą turintis maitinimas, įvertinus gyventojų individualius poreikius, būtinumą gauti dietinį maitinimą ir, esant galimybėms, atsižvelgiant į gyventojų pageidavimus.

22. Gyventojai gali kasdien susipažinti su meniu, kuris yra iškabinamas valgykloje. Nevaikštančius ar sunkiai vaikštančius gyventojus su meniu supažindina individualios priežiūros personalas.

23. Gyventojai gali iš anksto pateikti pageidavimus dėl maisto produktų ar patiekalų asortimento, į kuriuos, esant galimybei, gali būti atsižvelgiama.

24. Gyventojai valgo bendroje valgykloje pagal nustatytą laiką:

24.1. Pusryčiai nuo 8.30 val. iki 9.30 val.

24.2. Pietūs nuo 13.30 val. iki 14.30 val.

24.3. Vakarienė nuo 17.30 val. iki 18.30 val. (kartu pateikiami priešnakčiai).

25. Valgykloje kiekvienas gyventojas turi savo nuolatinę vietą.

26. Turintys ryškią judėjimo negalią  ar gulintys gyventojai maitinami savo gyvenamosiose patalpose. Esant būtinumui, gyventojui užtikrinama individuali, diskretiška globos namų personalo pagalba  valgant.

27. Gyventojai, apgyvendinti globos namuose iki 2007 m. sausio 1 d., yra maitinami pagal susitarimą: norintys maitintis arba nutraukti maitinimąsi valgykloje, prieš 2 dienas praneša apie tai socialiniam darbuotojui, pateikdami prašymą raštu.

28. Gyventojai gali patys ruošti maistą savo poreikiams. Pageidaujantys gaminti maistą savarankiškai jį ruošia globos namuose įrengtose virtuvėlėse, jei reikalinga – jiems padeda  globos namų darbuotojai.

29. Gyventojai bet kuriuo paros metu, esant poreikiui, gali išgerti šiltos kavos, arbatos ar vandens.

30. Gyventojai maistą savo poreikiams gali laikyti kambariuose arba virtuvėlėse, greitai gendantį maistą turi laikyti šaldytuvuose.

 

V. GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ UŽIMTUMAS

 

31. Gyventojai gali pasirinkti užimtumo, laisvalaikio praleidimo formas, realizuoti savo pomėgius.

32. Gyventojai gali lankyti globos namuose veikiančius būrelius, užimtumo grupes.

33. Poilsio kambaryje, svetainėje gyventojams sudarytos galimybės žaisti stalo žaidimus, dėlioti dėliones, žiūrėti televizorių, klausytis radijo (iki 22.00 val.).

34. Gyventojai gali žiūrėti televizorių ir klausytis radio savo kambariuose. Kambariuose turimų televizorių žiūrėjimo ir radijo imtuvų klausymosi laikas nėra ribojamas, jei tai netrukdo kambario kaimynui.

35. Globos namuose veikia biblioteka. Gyventojai bibliotekoje gali skaityti knygas ir periodinius leidinius, naudotis internetu. Nesavarankiški gyventojai spaudos leidinius gali skaityti savo kambariuose.

36. Gyventojai gali dalyvauti globos namuose veikiančiame chore, organizuojamuose  kultūriniuose renginiuose, išvykose.

37. Gyventojai gali pasivaikščioti, pasėdėti, pasimankštinti globos namų kieme. Nesavarankiškiems gyventojams išeiti į kiemą padeda ir juos prižiūri globos namų darbuotojai.

38. Gyventojai gali atlikti religines apeigas globos namuose esančioje koplyčioje.

39. Gyventojai, išskyrus slaugomus asmenis, dalyvauja kuriant higienišką aplinką – patys tvarko ir prižiūri savo gyvenamąjį kambarį bei padeda prižiūrėti (stebėti) bendrąsias globos namų patalpas, jų švarą ir tvarką.

40. Gyventojai gali patys skalbti ir  išsidžiovinti savo drabužius tam skirtose patalpose, iš dalies savarankiški asmenys, padedant socialinės globos namų darbuotojams, gali naudotis buitinėmis  skalbimo mašinomis.

 

VI. GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ TEISĖS

 

41. Gyventojas turi teisę:

41.1. kreiptis į globos namų administraciją, personalą ar institucijas už globos namų ribų dėl įvykusios ar galimos fizinės, psichologinės, materialinės ar finansinės, seksualinės prievartos, diskriminacijos ar kitų asmens teisių pažeidimų;

41.2. raštu ar žodžiu teikti skundus, prašymus ir pasiūlymus globos namų administracijai ir jiems priimtina forma gauti atsakymus;

41.3. pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ar gydytoją, vadovaujantis asmens sveikatos priežiūrą reglamentuojančiais teisės aktais;

41.4. išreikšti savo valią dėl jo asmeninių daiktų tvarkymo, laidojimo ir kitų su jo galima mirtimi susijusių dalykų tvarkymo;

41.5. pasirinkti užimtumo, laisvalaikio praleidimo, pomėgių realizavimo ir pan. būdus, dalyvauti visuomeninėje veikloje;

41.6. rinkti ir būti išrinktiems į globos namų tarybą;

41.7. pagal savo gebėjimus ir galimybes dalyvauti priimant sprendimus, susijusius su jo gyvenimu globos namuose;

41.8. pagal savo gebėjimus ir galimybes išsakyti pageidavimus dėl globos namuose dirbančio personalo atliekamų funkcijų, elgesio ir pan.;

41.9. išsakyti pageidavimus dėl gyvenamojo kambario kaimyno pasirinkimo it kt.;

41.10. pasimatyti su visais jo pageidaujamais asmenimis pagal šiose taisyklėse nustatytą tvarką, esant poreikiui, tiesiogiai bendrauti laiškais, telefonu, internetu;

41.11. kviestis į savo gyvenamąjį kambarį svečius (globos namų gyventojus ar atvykusius lankytojus) iki 21 val., jei jie laikosi šių taisyklių reikalavimų;

41.12. saugoti savo pinigus bei materialines vertybes pagal globos namuose nustatytą tvarką;

41.13. išvykti iš globos namų pagal šiose taisyklėse nustatytą tvarką.

 

VII. GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ PAREIGOS

 

42. Globos namų gyventojas privalo:

42.1. gerbti kitų globos namų gyventojų teises ir netrukdyti jų įgyvendinti, bendraujant su kitais globos namų gyventojais gerbti jų norus ir interesus;

42.2. netrukdyti globos namų darbuotojams vykdyti savo pareigas, bet kuriuo paros metu įsileisti į savo kambarį tuo metu pareigas vykdančius gydytojus, slaugytojus, socialinius darbuotojus ir jų padėjėjus;
          42.3. laikytis šių taisyklių ir kitų globos namų tvarką reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;

42.4. laikytis globos namuose nustatyto režimo;

42.5. nustatytu laiku atvykti į valgyklą pusryčiauti, pietauti, vakarieniauti ir valgyti priešnakčius, valgyti ateiti švariais rūbais ir nusiplovus rankas;

42.6. laikytis gydytojo paskirto gydymo ir režimo:

42.6.1. atlikti paskirtas medicinines procedūras bei vykti į konsultacijas (odontologų, urologinų, ginekologų ir kt.);

42.6.2. reguliariai, paskirtomis dozėmis naudoti gydytojų paskirtus medikamentus;

42.7. pablogėjus savijautai ar susižeidus nedelsiant apie tai pranešti globos namų darbuotojui (slaugytojui, socialiniam darbuotojui ar jų padėjėjams);

42.8. pastebėjęs savo kambario kaimyno sveikatos pablogėjimą nedelsiant apie tai pranešti globos namų darbuotojui (slaugytojui, socialiniam darbuotojui ar jų padėjėjams);

42.9. laikytis asmeninės higienos reikalavimų: kasdien praustis, plauti kojas, valytis dantis, ne rečiau kaip kas 7 dienas maudytis, pasikeisti rūbus ir patalynę;

42.10. laikytis švaros, sanitarinių higieninių reikalavimų ir tvarkos savo kambaryje bei bendro naudojimosi  patalpose (valgykloje, sanitariniuose mazguose, pagalbinėse patalpose, bendravimo kambariuose, koridoriuose ir kitose  patalpose) bei globos namų teritorijoje;

42.11. jeigu leidžia bendra fizinė sveikata pasikloti lovas, susitvarkyti gyvenamąjį kambarį, išvėdinti patalpas;

42.12. dalyvauti (pagal savo galimybes) globos namų patalpų ir teritorijos tvarkymo darbuose;

42.13. netriukšmauti globos namų patalpose bei teritorijoje, pagarbiai elgtis su kitais gyventojais ir globos namų darbuotojais;

42.14. tausoti globos namų turtą,  taupyti vandenį ir elektros energiją;

42.15. pastebėjęs gaisrą ar įtaręs grėsmę jam kilti  ir kitais ypatingais atvejais, nedelsiant apie tai informuoti globos namų darbuotojus;
         42.16. laikytis viešosios tvarkos reikalavimų;

42.17. apie savo išvykimą nustatyta tvarka informuoti socialinius darbuotojus;

42.18. apmokėti už suteiktas paslaugas ilgalaikės socialinės globos teikimo sutartyje numatytais terminais.

 

VIII. GLOBOS NAMUOSE DRAUDŽIAMA

 

43. Globos namuose draudžiama:

43.1. įsinešti ir globos namų patalpose ir teritorijoje vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines, psichotropines ir kitas psichiką veikiančias medžiagas, būti neblaiviam ar apsvaigusiam;

43.2. rūkyti gyvenamuosiuose ir bendravimo kambariuose, koridoriuose ir kitose bendro naudojimo vietose;

43.3. įsinešti ir laikyti šaltuosius bei šaunamuosius ginklus, degias, nuodingas, toksines, sprogstamąsias medžiagas;

43.4. triukšmauti globos namų patalpose ir teritorijoje;

43.5. naudoti fizinę jėgą, psichologinę ir fizinę prievartą prieš globos namų gyventojus ir darbuotojus, juos įžeidinėti ir žeminti;

43.6. laikyti gyvenamuosiuose kambariuose gyvūnus ar paukščius;

43.7. globos namų patalpose ir teritorijoje žaisti azartinius žaidimus;

43.8. savo nuožiūra, nepasitarus su gydytoju arba slaugytoju, vartoti medikamentus;

43.9. išvykti iš globos namų savavališkai, nesilaikant šiose taisyklėse nustatytos išvykimo tvarkos;

43.10. laužyti ar kitaip gadinti globos namų turtą;

43.11. įeiti į kitą gyvenamąjį kambarį nepasibeldus ir negavus gyventojų pakvietimo (leidimo) įeiti;

43.12. maudytis, skalbti, klausytis garsios muzikos, ar kitaip trikdyti gyventojų ramybę nuo 22 val. iki 6 val.;

43.13. be daiktų savininko sutikinimo naudoti jo daiktus ar maistą, reikalauti, atimti iš silpnesnių gyventojų jų asmeninius daiktus, maisto produktus, pinigus bei kitus asmeninius daiktus;

43.14. savavališkai taisyti (remontuoti) elektros prietaisus ir kitus įrenginius;

43.15. ignoruoti (nereaguoti) globos namų darbuotojų, vykdančių pareigas, teisėtus reikalavimus ir pastabas.

                                                                  

IX. GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ LANKYMAS

 

44. Gyventojai su visais jo pageidaujamais asmenimis gali pasimatyti pagal šiose taisyklėse  nustatytą tvarką, išskyrus atvejus, kai tie pasimatymai kelia pavojų jo ar aplinkinių sveikatai ir saugumui.

45. Lankyti gyventojus leidžiama atsižvelgiant į jų pageidavimus. Lankytojai gali bendrauti su gyventojais jų gyvenamuosiuose kambariuose arba tam skirtoje patalpoje (svetainėje). Lankytojams, kurių nepageidauja globos namų gyventojai, jų lankyti neleidžiama.

46. Lankytojai globos namuose gali svečiuotis nuo 9.00 val. iki 21.00 val.

47. Globos namuose besilankantys asmenys privalo laikytis šiose taisyklėse nustatytų elegesio globos namuose reikalavimų, teisės aktais nustatytų viešosios tvarkos ir švaros reikalavimų, būti tvarkingos išvaizdos.

48. Globos namų lankytojams draudžiama:

48.1. įsinešti (įvežti) ginklus, jų dalis, šaudmenis, specialiąsias priemones (dujų balionėlius, antrankius ir kt.), sprogstamąsias medžiagas, ir daiktus (įrankius, mechanizmus ir pan.), kuriais gali būti žalojami žmonės;

48.2. įsinešti (įvežti) svaigalų, rūkalų, narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, juos vartoti ar duoti vartoti gyventojams;

48.3. įeiti į globos namus neblaiviam ir/ar apsvaigus;

48.4. gadinti globos namų ir jų gyventojų turtą;

48.5. išvesti ir išsivežti globos namų gyventojų už globos namų ribų be globos namų socialinio darbuotojo ar budinčio medicinos personalo sutikimo;

48.6. triukšmauti globos namų patalpose bei teritorijoje, nepagarbiai elgtis su globos namų gyventojais ir darbuotojais.

 

X. GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ IŠVYKIMAS

 

49. Išvykti iš globos namų gyventojai gali laikinai arba visam laikui.

50. Visam laikui iš globos namų  gyventojas išvyksta:

50.1. nutraukus sutartį globos namų iniciatyva;

50.2. nutraukus sutartį gyventojo ar jo globėjo, rūpintojo iniciatyva jų raštišku prašymu;

50.3. nutraukus sutartį šalių susitarimu.

51. Prieš nutraukiant sutartį globos namų iniciatyva, iš anksto informuojamas gyventojas, jo globėjas ar rūpintojas ir savivaldybė, priėmusi sprendimą skirti asmeniui socialinę globą socialinės globos namuose (tais atvejais, kai asmuo socialinės globos namuose apgyvendinamas savivaldybės sprendimu).

52. Veiksnus gyventojas su negalia, norėdamas savo noru iš globos namų visam laikui išvykti į bendruomenę, turi pateikti prašymą išvykti globos namų direktoriui. Prašymas išvykti turi būti pateiktas prieš 30 dienų iki išvykimo (atsižvelgiant į savivaldybės nustatytą terminą), bet ne vėliau nei nustatyta socialinių paslaugų sutartyje.

53. Neveiksnus (ribotai veiksnus) gyventojas visam laikui gali išvykti tik pas teismo paskirtą globėją, rūpintoją, kuris prašymą dėl gyventojo išvykimo visam laikui globos namų administracijai pateikia per terminą, nustatytą socialinių paslaugų sutartyje.

54. Išvykdamas iš globos namų visam laikui gyventojas privalo atsiskaityti už suteiktas paslaugas, grąžinti visas globos namų jam suteiktas priemones ir turtą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas išsikraustyti iš užimamo kambario.

55. Visam laikui iš globos namų išvykstančiam gyventojui grąžinami dokumentai bei saugoti atiduoti asmeniniai daiktai (įvykdžius šių taisyklių 54 punkte nustatytą pareigą).

56. Gyventojas gali savo noru laikinai išvykti iš globos namų svečiuotis pas globėją, rūpintoją, šeimos narius, artimuosius giminaičius ar pažįstamus švenčių dienomis, savaitgaliais ar ilgesniam laikotarpiui – iki 45 kalendorinių dienų per metus.

57. Dėl gyventojui svarbių priežasčių gyventojo (globėjo, rūpintojo, šeimos narių ar artimųjų giminaičių) raštišku prašymu globos namų direktoriaus sprendimu gali būti nustatytas ilgesnis laikino išvykimo laikotarpis.

58. Laikinai išvykdamas iš globos namų gyventojas privalo iš anksto prieš 3 dienas raštu pranešti globos namų socialiniam darbuotojui kur ir kuriam laikui išvyksta.

59. Veiksnus globos namų gyventojas, išvykdamas iš globos namų ne ilgiau nei vienai dienai, apie išvykimą informuoja socialinį darbuotoją ar jo padėjėją arba tuo metu budintį globos namų darbuotoją.

60. Neveiksniam (ribotai veiksniam) gyventojui laikinai išvykstant svečiuotis savo noru, globos namai su asmeniu, pas kurį neveiksnus (ribotai veiksnus) gyventojas išvyksta (išskyrus teismo sprendimu paskirtą globėją, rūpintoją), sudaro sutartį, kurioje pastarasis įsipareigoja tinkamai prižiūrėti neveiksnų (ribotai veiksnų) asmenį. Ši sutartis sudaroma globos namams turint asmens, pas kurį išvyksta neveiksnus (ribotai veiksnus) asmuo, gyvenamosios vietos savivaldybės išvadą dėl neveiksnų (ribotai veiksnų) asmenį priimančio asmens (jo šeimos) galimybių tinkamai prižiūrėti neveiksnų (ribotai veiksnų) asmenį jo laikino išvykimo laikotarpiu.

61. Neveiksnaus (ribotai veiksnaus) gyventojo laikinas išvykimas iš globos namų svečiuotis (šių taisyklių 60 punkte aptartu atveju) suderinamas su asmens globėju (rūpintoju), jei globėjo (rūpintojo) funkcijas vykdo ne globos namai.  

62. Asmuo, globėjas, rūpintojas ar kitas asmuo, pas kurį laikinai išvykstama, yra supažindinamas su laikino išvykimo iš globos namų tvarka. Prieš išvykstant jis raštu patvirtina, kad   laikysis teisės aktų nustatytų įsipareigojimų globos namams.

63. Gyventojui yra išlaikoma galimybė grįžti į globos namus tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir buvo apgyvendintas, remiantis šiose taisyklėse ar kituose globos namų veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose nustatyta tvarka.

64. Gyventojas, išvykęs ilgesniam nei trijų dienų laikotarpiui, kad išsaugotų vietą, moka 30% nustatyto mokesčio už gyvenimą globos namuose. Už tris pirmąsias dienas gyventojas moka visą nustatytą mokestį.

65. Gyventojo išvykimo gydytis į sveikatos priežiūros įstaigą trukmė nėra ribojama.

XI. Atsakomybė

66. Už dažnus grubius, kitų asmenų interesus bei orumą pažeidžiančius veiksmus, prieštaraujančius šioms taisyklėms, teisėtvarkos pažeidimus ar sutarties pažeidimus globos namų gyvetojas gali būti pašalintas iš globos namų.

67. Svarstant gyventojo pašalinimo iš globos namų klausimą kviečiami dalyvauti pats gyventojas, jo globėjas, rūpintojas, su juo dirbę globos namų darbuotojai, globos namų tarybos atstovai, savivaldybės, kurios sprendimu asmeniui paskirta socialinė globa, socialiniai darbuotojai, jei tai įmanoma, – asmens artimieji ir kt. Pašalinamas gyventojas supažindinamas su visomis svarstymo išvadomis. Iki pašalinant gyventoją iš globos namų, išsprendžiamas jo socialinės globos tęstinumo ir saugumo klausimas.

 

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

68. Gyventojo globėjas, rūpintojas, šeimos nariai ar artimieji giminaičiai gali žodžiu ar raštu kreiptis į globos namų administraciją dėl iškilusių problemų, pateikti pasiūlymus, pageidavimus bei skundus.

69. Mirus globos namų gyventojui ir tuo pagrindu pasibaigus sutartiniams globos namų įsipareigojimams, gyventojo globėjas (rūpintojas, šeimos narys ar artimasis giminaitis) ne vėliau per 5 darbo dienas privalo išvežti mirusio gyventojo daiktus ir atlaisvinti gyventojo užimtą kambarį, atvykimo laiką iš anksto suderinęs su globos namų socialiniu darbuotoju, bei pateikti globos namams gyventojo mirties liudijimo kopiją.

70. Šių taisyklių reikalavimų privalo laikytis kiekvienas globos namų gyventojas, jo globėjas, rūpintojas, šeimos nariai ir artimieji giminaičiai bei lankytojai.

71. Su šiomis taisyklėmis globos namų gyventojai, jų globėjai, rūpintojai, šeimos nariai ir artimieji giminaičiai supažindinami pasirašytinai.

72. Šios taisyklės skelbiamos globos namų interneto svetainėje.

 

                                                  __________________________________