Menu Close

Nuostatai

SPECIALIŲJŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ „TREMTINIŲ NAMAI“ NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Specialieji socialinės globos namai „Tremtinių namai“ (toliau – globos namai) yra biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis – užtikrinti socialinę globą nesavarankiškiems ar iš dalies savarankiškiems senyvo amžiaus asmenims, kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra. Pirmumo teise globos namuose apgyvendinami neteisėtai represuoti pensinio amžiaus Lietuvos Respublikos piliečiai (politiniai kaliniai, tremtiniai, rezistencijos dalyviai) bei jų sutuoktiniai bei pensinio amžiaus Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjai, nukentėję nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, ir jų sutuoktiniai.

2. Globos namai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, kitais socialinės globos teikimą reglamentuojančiais teisės aktais ir šiais nuostatais.

3. Globos namai yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos Respublikos valstybės herbu bei savo pavadinimu.

4. Globos namai yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų. Globos namams finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisėtai gautos lėšos.

5. Globos namų savininkė yra valstybė. Globos namų savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija). Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kompetenciją, įgyvendinant globos namų savininko teises ir pareigas, nustato Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

6. Vieši globos namų pranešimai skelbiami globos namų interneto svetainėje.

7. Globos namų nuostatai keičiami Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

II SKYRIUS

GLOBOS NAMŲ VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

8. Globos namų veiklos tikslai yra:

8.1. teikti socialinę globą, užtikrinančią įvairių globos namų gyventojo poreikių tenkinimą ir geriausius jo interesus;

8.2. tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno globos namų gyventojo reikmes, jiems užtikrinant pasirinkimo teisę, įgyvendinant jų asmeninius poreikius ir sudarant galimybę palaikyti ryšius su šeima, artimaisiais, visuomene;

8.3. atsižvelgiant į globos namų gyventojų savarankiškumo lygį, poreikius ir interesus, užtikrinti jų saviraišką, motyvavimą, skatinti ir padėti integruotis į bendruomenę.

9. Globos namai, siekdami įgyvendinti veiklos tikslus, vykdo šias funkcijas:

9.1. vykdo globėjo (rūpintojo) pareigas, atstovauja globos namų gyventojų interesams valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, gina jų teises;

9.2. suteikia gyvenamąjį plotą, aprūpina globos namų gyventojus reikalingu inventoriumi;

9.3. pagal sudarytus individualius socialinės globos planus teikia globos namų gyventojams socialinės globos paslaugas, atitinkančias kiekvieno globos namų gyventojo savarankiškumo lygį;

9.4. atsižvelgdami į globos namų gyventojų amžių, sveikatą, medicinos darbuotojų rekomendacijas ir vadovaudamiesi socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu nustatytu paros finansiniu normatyvu, organizuoja (teikia) maitinimą;

9.5. organizuoja ir teisės aktų, reglamentuojančių asmens sveikatos priežiūrą, nustatyta tvarka teikia sveikatos priežiūros paslaugas, pagal poreikį ir socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu nustatytą paros finansinį normatyvą aprūpina medikamentais;

9.6. organizuoja globos namų gyventojų aprūpinimą proteziniais, ortopediniais gaminiais, klausos aparatais, akiniais, neįgaliųjų vežimėliais ir kitomis techninės pagalbos priemonėmis;

9.7. užtikrina sanitarinį, higieninį ir priešepideminį režimą globos namuose;

9.8. užtikrina saugią, sutvarkytą, globos namų gyventojų specialiesiems poreikiams tenkinti pritaikytą aplinką, reikalingą jų kasdieniam gyvenimui bei paslaugoms gauti;

9.9. organizuoja globos namų gyventojų kasdienių gyvenimo įgūdžių ugdymą, darbinę veiklą, laisvalaikį ir užimtumą taip, kad jie būtų palaikomi, skatinami būti savarankiški;

9.10. organizuoja kultūrinių, prireikus – religinių paslaugų teikimą.

9.11. suderinę su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, teikia kitas paslaugas.

10. Globos namai taip pat vykdo šias funkcijas:

10.1. tvarko globos namų gyventojų apskaitą, asmens bylas ir kitą globos namų veiklos dokumentaciją;

10.2. bendradarbiauja su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, taip pat kitomis Lietuvos Respublikos ir tarptautinėmis organizacijomis;

10.3. patikėjimo teise valdo, naudoja valstybės turtą ir juo disponuoja;

10.4. vykdo organizacinę, ūkinę ir finansinę globos namų veiklą;

10.5. užtikrina valstybės biudžeto ir kitų lėšų efektyvų naudojimą pagal paskirtį, materialinių vertybių apskaitą;

10.6. tvarko globos namų buhalterinę apskaitą, sudaro ir teikia finansų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka;

10.7. vykdo kitas socialinės globos teikimą reglamentuojančių teisės aktų nustatytas funkcijas.

III SKYRIUS

GLOBOS NAMŲ TEISĖS

 

11. Globos namai, vykdydami savo funkcijas, turi teisę:

11.1. gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, kitų juridinių asmenų, fizinių asmenų informaciją ir pasiūlymus globos namų kompetencijai priskirtais klausimais;

11.2. pasitelkti kitų įstaigų (jų vadovų sutikimu) atstovus, specialistus ir sudaryti bendras komisijas (darbo grupes) globos namų kompetencijai priskirtiems klausimams spręsti;

11.3. pagal kompetenciją sudaryti sutartis;

11.4. Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka gauti paramą veiklos tikslams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti.

IV SKYRIUS

GLOBOS NAMŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

12. Globos namų veikla organizuojama vadovaujantis socialinės apsaugos ir darbo ministro tvirtinamais metiniais veiklos planais, rengiamais pagal Strateginio planavimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“, ir skelbiamais globos namų interneto svetainėje. Metinio veiklos plano vykdymą vertina Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Centralizuotas vidaus audito skyrius.

Globos namų padalinių veikla reguliuojama globos namų direktoriaus tvirtinamomis globos namų darbo tvarkos taisyklėmis, globos namų padalinių nuostatais, darbuotojų pareigybių aprašymais.

13. Globos namams vadovauja direktorius, kurį konkurso būdu priima į pareigas ir iš jų atleidžia socialinės apsaugos ir darbo ministras. Globos namų direktorius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas socialinės apsaugos ir darbo ministrui.

14. Globos namų direktorius:

14.1. vykdo Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu jam nustatytas pareigas;

14.2. užtikrina globos namų metinio veiklos plano projekto rengimą ir teikia jį tvirtinti socialinės apsaugos ir darbo ministrui;

14.3. pagal kompetenciją leidžia įsakymus, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;

14.4. organizuoja globos namų darbą, kad būtų įgyvendinami globos namų veiklos tikslai ir vykdomos nustatytos funkcijos;

14.5. atsako už globos namų veiklos tikslų įgyvendinimą bei funkcijų vykdymą;

14.6. pagal kompetenciją sudaro sutartis globos namų veiklos tikslams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti;

14.7. tvirtina:

14.7.1. globos namų struktūrą, darbuotojų pareigybių sąrašą, tarnybinių atlyginimų koeficientus, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų;

14.7.2. globos namų darbo tvarkos taisykles, padalinių nuostatus, pareigybių aprašymus, globos namų gyventojų vidaus tvarkos taisykles;

14.8. priima į pareigas ir iš jų atleidžia globos namų darbuotojus;

14.9. skatina globos namų darbuotojus, jiems skiria drausmines nuobaudas, vykdo kitas personalo valdymo funkcijas;

14.10. disponuoja globos namams skirtomis lėšomis ir vykdo su tuo susijusias finansines operacijas, pasirašo banko čekius, įgaliojimus ir kitus dokumentus;

14.11. atstovauja globos namams valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose, taip pat bendradarbiauja su kitais Lietuvos Respublikos ar užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis;

14.12. užtikrina racionalų ir taupų globos namų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

14.13. atsako už buhalterinės apskaitos organizavimą ir užtikrina, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi ir teikiami nustatytu laiku;

14.14. vykdo kitas socialinės globos teikimą reglamentuojančių teisės aktų jam nustatytas funkcijas.

15. Globos namų direktoriaus pavaduotoją (-us) priima į pareigas ir iš jų atleidžia globos namų direktorius Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. Globos namų direktoriaus pavaduotojas (-ai) yra tiesiogiai pavaldus (-ūs) ir atskaitingas (-i) globos namų direktoriui.

16. Globos namų direktoriaus pavaduotojas (-ai):

16.1. pagal globos namų direktoriaus nustatytas administravimo sritis koordinuoja ir kontroliuoja globos namams pavestų veiklos tikslų įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;

16.2. vykdo kitas globos namų direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

17. Laikinai nesant globos namų direktoriaus (ligos, atostogų, komandiruotės ir kitais atvejais), jo funkcijas vykdo globos namų direktoriaus įsakymu paskirtas globos namų direktoriaus pavaduotojas arba padalinio vadovas.

V SKYRIUS

GLOBOS NAMŲ VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

18. Globos namų vidaus auditą atlieka Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Centralizuotas vidaus audito skyrius.

19. Globos namų valstybinį (finansinį (teisėtumo) ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

20. Globos namų finansų kontrolė vykdoma globos namų direktoriaus nustatyta tvarka.

21. Globos namų metinio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę vykdo globos namų direktorius.

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22. Globos namai pertvarkomi, reorganizuojami ir likviduojami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

_________________

Skip to content