Menu Close

Trumpalaikės socialinės globos paslaugos

Kur kreiptis ir reikalingi dokumentai

Asmuo ar jį atstovaujantis teisėtas atstovas (jeigu trumpalaikės socialinės globos paslaugos teikiamos privačiai įstaigos ir asmens tarpusavio susitarimu) pageidaujantis gauti trumpalaikės socialinės globos paslaugas globos namuose, atvykęs į globos namus, užpildo globos namų patvirtintą prašymo formą dėl „Trumpalaikės socialinės globos paslaugos teikimo specialiuose socialinės globos namuose „Tremtinių namai“ ir kartu su prašymu pateikia šiuos dokumentus arba patvirtintas jų kopijas:

  • Lietuvos Respublikos piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę arba leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje;
  • specialiuosius poreikius patvirtinančią pažymą (jei tokie nustatyti);
  • pensininko arba neįgaliojo pažymėjimą (išskyrus asmenis, atvykusius iš užsienio valstybių);
  • išrašą iš medicininių dokumentų (F 027/a) su gydytojų konsultacinės komisijos išvada, jog asmuo gali gyventi bendro tipo
  • globos įstaigoje (išskyrus asmenis, atvykusius iš užsienio valstybių). Išrašas galioja 3 mėnesius nuo išdavimo dienos;
  • asmenys, atvykę iš užsienio valstybių, turi turėti medicininius dokumentus lietuvių kalba, patvirtinančius jų sveikatos būklę.

Gavus asmens prašymą ir visus privalomus dokumentus yra inicijuojamas direktoriaus įsakymu patvirtintos komisijos „Dėl asmens įrašymo į eilę trumpalaikei socialinei globos paslaugai specialiuose socialinės globos namuose „Tremtinių namai“ gauti“ posėdis.

 

Komisijos posėdis inicijuojamas ir sprendimas priimamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos.

 

Posėdžio metu komisija vadovaujasi tikslinės grupės statusu (pirmumo teise globos namuose apgyvendinami neteisėtai represuoti pensinio amžiaus Lietuvos Respublikos piliečiai (politiniai kaliniai, tremtiniai, rezistencijos dalyviai) bei jų sutuoktiniai, eiliškumo tvarka pagal asmens ar jo teisėto atstovo pateikto prašymo datą bei įvertina privalomus pateiktus dokumentus ir priima sprendimą dėl asmens prašymo registravimo ir apgyvendinimo globos namuose trumpalaikės socialinės globos paslaugai gauti.

 

Jeigu asmenys yra neteisėtai represuoti pensinio amžiaus Lietuvos Respublikos piliečiai (politiniai kaliniai, tremtiniai, rezistencijos dalyviai) bei jų sutuoktiniai jų prašymai registruojami į eilę, turinčią pirmumo teisę gauti trumpalaikės socialinės globos paslaugos specialiuosiuose socialinės globos namuose „Tremtinių namai“.

 

Jeigu asmenys nėra neteisėtai represuoti pensinio amžiaus Lietuvos Respublikos piliečiai (politiniai kaliniai, tremtiniai, rezistencijos dalyviai) bei jų sutuoktiniai, jų prašymai yra registruojami į eilė, kurie neturi pirmumo teisės gauti trumpalaikės socialinės globos paslaugos specialiuosiuose socialinės globos namuose „Tremtinių namai“ .

 

Įvykus komisijos posėdžiui ir priėmus sprendimą komisijos sekretorius asmens ar jo teisėto atstovo užpildytą prašymą registruoją į laukiančių trumpalaikės socialinės globos paslaugos specialiuosiuose socialinės globos namuose „Tremtinių namai“ gauti eilių registrą, jei globos namuose nėra laisvų vietų.

 

Mokėjimo tvarka

Specialiųjų socialinės globos namų „Tremtinių namai” direktoriaus 2023 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. A1- 62 ” Dėl ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos kainų specialiuosiuose socialinės globos namuose “Tremtinių namai” 2024 m.” patvirtinta socialinės globos kaina vienam asmeniui per mėnesį yra 1370,00 EUR , o sunkios negalios asmeniui per mėnesį – 1530,00 EUR . Naujai patvirtintos socialinės globos kainos taikomos nuo 2024 m. sausio 1 d.

 

Mokėjimo apskaičiavimas, kaip trumpalaikės socialinės globos paslaugos teikiamos privačiai įstaigos ir asmens tarpusavio susitarimu, remiasi Lietuvos Respublikos vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 978.

 

Atvykimo tvarka:

Prieš apgyvendinant asmenį globos namuose, yra išrašomas asmens siuntimas į globos namus. Siuntimą išrašo specialiųjų socialinės globos namų „Tremtinių namai“ direktorius.

 

Atsiradus laisvai vietai asmenims, kurie pageidauja gauti trumpalaikės socialinės globos paslaugas privačiai įstaigos ir asmens tarpusavio susitarimu, vyriausiasis socialinis darbuotojas per 3 darbo dienas, vadovaujantis direktoriaus sprendimu dėl apgyvendinimo, informuoja asmenį ar jo įgaliotą atstovą. Sprendime nurodoma, kad asmuo turi atvykti į globos namus ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo išsiuntimo dienos.

Skip to content