Menu Close

Vidaus tvarkos taisyklės

Vidaus tvarkos taisyklių pakeitimai

PATVIRTINTA

Specialiųjų socialinės globos namų

,,Tremtinių namai” direktoriaus

2022 m. balandžio 11 d.

įsakymu Nr. 1A-24

 

 

SPECIALIŲJŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ ,,TREMTINIŲ NAMAI“

vidaus tvarkos taisyklės

 1. Specialiųjų socialinės globos namų ,,Tremtinių namai“ vidaus tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Specialiųjų socialinės globos namų ,,Tremtinių namai“ (toliau – Globos namai) darbo tvarką, kurios tikslas – užtikrinti Globos namų darbo kokybę ir didinti jo efektyvumą, sukurti saugią ir darbuotojų poreikius atitinkančią darbo aplinką.
 2. Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek atitinkamų teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai arba kiti teisės aktai. Atskiriems darbo tvarkos klausimams detalizuoti gali būti rengiami specialūs Globos namų vidaus teisės aktai ir kiti dokumentai.

Darbuotojų asmens duomenys Globos namuose saugomi ir tvarkomi laikantis asmens duomenų apsaugai keliamais teisės aktų reikalavimais, įskaitant, bet neapsiribojant, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB.

 1. Taisyklėse vartojama sąvoka „Globos namų vadovybė“ – Globos namų direktorius ir jo pavaduotojas (-ai).

II SKYRIUS

DARBO IR POILSIO LAIKAS

 1. Darbo ir poilsio laikas Globos namuose nustatomas vadovaujantis Darbo kodekso VIII skyriumi, Darbo laiko režimo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose nustatymo aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ bei Darbo laiko ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse aprašu ir Sutrumpinto darbo laiko normų ir apmokėjimo tvarkos aprašu, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo“.
 2. Globos namų darbo laikas nuo pirmadienio iki ketvirtadienio – nuo 7:30 val. iki 16:15 val., penktadienį – nuo 7:30 val. iki 15:00 val.

Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė viena valanda trumpesnė, išskyrus pagal sutrumpintą darbo laiko normą dirbančius darbuotojus.  Pietų pertrauka trunka nuo 11:30 val. iki 12:00 val. (arba po 4 valandų nuo darbo pradžios darbuotojui skiriama 30 minučių trukmės pietų pertrauka).

Pietų pertraukos pailsėti ir pavalgyti metu darbuotojai turi teisę palikti darbo vietą ir šiai pertraukai skirtą laiką naudoti savo nuožiūra.

 1. Darbuotojams nustatoma 40 valandų trukmės 5 darbo dienų savaitė su 2 poilsio dienomis (šeštadienis ir sekmadienis).
 2. Darbuotojams, teikiantiems sveikatos priežiūros paslaugas ir kartu su jais dirbantiems darbuotojams, kurie tiesiogiai aptarnauja Globos namų gyventojus arba dirba tomis pačiomis sąlygomis, nustatoma 38 valandų darbo savaitė.
 3. Darbuotojai, užtikrinantys Globos namų gyventojų priežiūrą, dirba pamainomis pagal Globos namų direktoriaus tvirtinamus darbo grafikus, jų darbo laiko režimui taikoma suminė darbo laiko apskaita. Darbo grafikai sudaromi Globos namų direktoriaus nustatyta tvarka.

Pareigybių, kurioms taikoma suminė darbo laiko apskaita, sąrašą tvirtina Globos namų direktorius.

Darbuotojų, kuriems taikoma suminė darbo laiko apskaita, darbo pradžios, pabaigos ir pertraukos pailsėti ir pavalgyti laikas nustatomas darbo grafikuose.

 1. Globos namų direktoriaus įsakymu darbuotojams jų prašymu gali būti nustatytas individualus darbo laikas, netaikant Taisyklėse nustatytų darbo laiko pradžios, pabaigos ir (arba) kasdienės darbo laiko trukmės reikalavimų.

Prašyme leisti dirbti pagal individualų darbo laiką nurodomas pageidaujamas darbo pradžios ir pabaigos, pietų pertraukos laikas.

 1. Vadovaujantis Darbo kodekso  138 straipsnio 3 ir 4 dalimis, darbuotojams suteikiamas papildomas poilsio laikas (arba sutrumpinamas darbo laikas per savaitę). Darbuotojai, turintys teisę į papildomą poilsio laiką (arba sutrumpinamą darbo laiką per savaitę) ir norintys ja pasinaudoti, Globos namų sekretoriui pateikia rašytinį prašymą ne vėliau nei prieš tris dienas iki pageidaujamo poilsio laiko suteikimo. Prašymas turi būti vizuotas darbuotojo tiesioginio vadovo. Darbuotojas gali pateikti prašymą atitinkamam laikotarpiui (pvz., nustatyti jam papildomą poilsio dieną kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną).
 2. Darbuotojai, palikdami Globos namus darbo tikslais, turi apie tai informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti išvykimo tikslą bei trukmę. Norėdami išvykti ne darbo tikslais, darbuotojai turi gauti tiesioginio vadovo sutikimą.
 3. Darbuotojai, negalintys laiku atvykti arba visai negalintys atvykti į darbą, apie tai nedelsdami turi informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis..

Susirgę darbuotojai privalo tą pačią dieną prieš darbo pradžią apie tai informuoti savo tiesioginį vadovą, taip pat apie susirgimą pranešti darbo laiko apskaitos žiniaraštį pildančiam asmeniui.

 1. Jeigu darbuotojai apie savo neatvykimą dėl tam tikrų priežasčių negali pranešti patys, tai gali padaryti kiti asmenys.
 2. Darbuotojams suteikiamos specialios pertraukos pailsėti, kurios įskaitomos į darbo laiką:

14.1. darbuotojams, dirbantiems su kompiuteriais, suteikiamos 10 minučių trukmės pertraukos po vienos valandos darbo;

14.2. darbuotojams, kurie dirba lauke arba nešildomose patalpose, kai aplinkos temperatūra žemesnė kaip minus 10 laipsnių Celsijaus, kas pusantros valandos suteikiamos 10 minučių trukmės pertraukos.

 1. Darbuotojo darbo laiko kontrolę vykdo jo tiesioginis vadovas.
 2. Nuotolinio darbo tvarką reglamentuoja atskiras Globos namų direktoriaus įsakymas.

 

III SKYRIUS

ATOSTOGOS

 1. Darbuotojų atostogų rūšis, trukmę ir suteikimo tvarką nustato Darbo kodekso
  125–138 straipsniai.
 2. Kasmetinės atostogos turi būti suteikiamos bent kartą per darbo metus.

Darbo metai, už kuriuos suteikiamos kasmetinės atostogos, prasideda nuo darbuotojo priėmimo į darbą dienos. Už pirmuosius darbo metus visos kasmetinės atostogos paprastai suteikiamos išdirbus bent pusę darbo metams tenkančių darbo dienų skaičiaus.

Darbuotojo pageidavimu kasmetinės atostogos gali būti suteikiamos dalimis. Viena iš kasmetinių atostogų dalių negali būti trumpesnė kaip 10 darbo dienų.

 1. Už antruosius ir paskesnius darbo metus kasmetinės atostogos suteikiamos bet kuriuo darbo metų laiku, pagal kasmetinių atostogų suteikimo eilę (toliau – atostogų grafikas).

Padalinių vadovai, rengdami darbuotojų atostogų grafiko projektą, užtikrina, kad atostogos būtų suteikiamos atsižvelgiant į darbuotojų pageidavimus, Darbo kodekso 128 straipsnyje numatyto prioriteto tvarka.

 1. Atostogų grafikas sudaromas ne vėliau nei kovo 15 d., laikotarpiui nuo einamųjų metų kovo 1 d. iki kitų metų vasario 28 d.
 2. Darbuotojų atostogų grafiką tvirtina Globos namų direktorius.
 3. Atostogų suteikimas, perkėlimas ar pratęsimas įforminamas Globos namų direktoriaus sprendimu (įsakymu, rezoliucija ar kt.), atsižvelgiant į atostogų grafiką ir (ar) darbuotojų prašymus.
 4. Jeigu atostogų poreikis darbuotojui atsirado patvirtinus atostogų grafiką, atostogos įforminamos atskiru Globos namų direktoriaus sprendimu (įsakymu, rezoliucija ar kt.), gavus su tiesioginiu vadovu suderintą darbuotojo prašymą, kuris pateikiamas ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas iki pageidaujamos kasmetinių atostogų ir (ar) papildomų atostogų pradžios.
 5. Darbuotojo prašymu arba sutikimu kasmetinės atostogos, numatytos patvirtintame atostogų grafike, gali būti perkeliamos į kitą datą arba pridedamos prie kitų darbo metų kasmetinių atostogų.
 6. Jeigu darbuotojas negali pasinaudoti kasmetinėmis atostogomis pagal jų tikslinę paskirtį, nes yra laikinai nedarbingas ar naudojasi teise į tikslines atostogas, nurodytas Darbo kodekso 132, 133 ir 134 straipsniuose, ar jam suteikiamos Darbo kodekso 137 straipsnio 1 dalyje nustatytos nemokamos atostogos, jau suteiktos kasmetinės atostogos tam laikotarpiui perkeliamos.
 7. Darbuotojo prašymu arba sutikimu (pvz., dėl ekstremalios situacijos, kitų darbuotojų nedarbingumo ar kitų svarbių aplinkybių) jam suteiktos atostogos gali būti atšauktos Globos namų direktoriaus sprendimu (įsakymu, rezoliucija ar kt.), su kuriuo darbuotojas susipažįsta pasirašytinai.
 8. Darbuotojas, atšaukiamas iš kasmetinių atostogų, prieš sutikdamas būti atšauktas, gali reikalauti sprendime dėl jo atšaukimo iš atostogų nurodyti likusios atostogų dalies suteikimo datą arba parašyti sąlyginį sutikimą, pvz., nurodyti, kad sutinka būti atšauktas iš atostogų, jeigu atostogos bus suteiktos tam tikru laiku ar per tam tikrą laikotarpį.
 9. Kreipdamiesi dėl tikslinių atostogų, numatytų Darbo kodekso 131 straipsnyje, suteikimo, darbuotojai turi pateikti tikslines atostogas įrodančius dokumentus ar jų kopijas (pvz., gydytojų pažymas, vaikų gimimo liudijimus, pažymas iš mokymosi įstaigų ar kt.).
 10. Darbuotojams Darbo kodekso 137 straipsnio nustatytais atvejais ir tvarka gali būti suteikiama nemokamos atostogos ir nemokamas laisvas laikas.

 

IV SKYRIUS

KOMANDIRUOTĖS

30.  Globos namų darbuotojai gali išvykti darbo reikalais už Vilniaus miesto savivaldybės ribų tik esant Globos namų direktoriaus leidimui.

31. Globos namų direktoriaus komandiruočių tvarką nustato socialinės apsaugos ir darbo ministras.

32.  Leidimas vykti į komandiruotę įforminamas Globos namų direktoriaus sprendimu (įsakymu, rezoliucija ar kt.), atsižvelgiant į darbuotoja prašymą, visuotą tiesioginio vadovo. Prie prašymo turi būti pridedami komandiruotę pagrindžiantis dokumentai (pvz., kvietimas dalyvauti renginyje).

33. Komandiruotės metu darbuotojui paliekamas jo drabo užmokestis.

Jeigu komandiruotės metu darbuotojas patiria papildomų sąnaudų (transporto, kelionės, nakvynės ir kitų išlaidų), jos kompensuojamos.

Jeigu darbuotojo komandiruotė trunka ilgiau negu viena diena (pamaina) arba darbuotojas komandiruojamas į užsienį, darbuotjui mokami dienpinigiai. Maksimalių dienpinigių dydžių sąrašas, Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašas ir Komandiruočių išlaidų ampokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklės patvirtini Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 562 “Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų ampokėjimo”.

34. Darbuotojai, grįžę iš komandiruotės, atsiskaito tiesioginiam vadovui ir pateikia Buhalterinės apskaitos ir atsaktomybės skyriuii dokumentus, susijusius su komandiruotės metu patirtomis išlaidomis.

V SKYRIUS

BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI

 

 1. Globos namų patalpose rūkyti draudžiama. Rūkyti leidžiama tik tam skirtose, specialiai parengtose ir pažymėtose vietose lauke. Kitose vietose, taip pat tarnybinėse transporto priemonėse, rūkyti draudžiama.
 2. Darbuotojams draudžiama Globos namų patalpose būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių ar toksinių medžiagų.
 3. Darbuotojui, kuris pasirodė darbe neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų arba darbo vietoje vartojo alkoholį, narkotines, psichotropines ar toksines medžiagas, tą dieną neleidžiama dirbti ir sustabdomas darbo užmokesčio mokėjimas.
 4. Darbuotojai neturi laikyti jokių asmeninių maisto produktų ir gėrimų matomoje vietoje asmenų aptarnavimo vietose ir vartoti maisto produktų ar gėrimų asmenų aptarnavimo metu.
 5. Darbuotojams draudžiama darbo laiku užsirakinti darbo patalpose, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktuose nustatyta kitaip.
 6. Darbuotojams draudžiama Globos namų patalpose ir teritorijoje vykdyti prekybą, klijuoti skelbimus ir kitokią reklaminę informaciją, užsiimti kitomis su darbu nesusijusiomis veiklomis.
 7. Poilsio ir švenčių dienomis draudžiama būti darbo vietose, išskyrus atvejus, kai tai susiję su tiesioginių pareigų atlikimu.
 8. Darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietoje pašaliniai asmenys būtų tik darbuotojui esant. Draudžiama leisti pašaliniams asmenims naudotis Globos namų elektroniniais ryšiais, programine ir biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis.
 9. Darbuotojai turi tik su darbu susijusiais tikslais, racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, transportą, elektros energiją ir kitus materialinius Globos namų išteklius.
 10. Kompiuterių, ryšių technikos priežiūrą bei remontą ir taikomosios programinės įrangos diegimą organizuoja ir šiuos darbus atlieka tik už tai atsakingas Globos namų padalinys, darbuotojas arba už šią veiklą atsakingas paslaugų teikėjas.
 11. Darbuotojas, paskutinis toje patalpoje baigęs darbą, turi sutvarkyti darbo vietą, uždaryti langus, patikrinti, ar patalpose neliko žmonių, išjungti elektros prietaisus ir užrakinti patalpas.
 12. Darbuotojai privalo pranešti Globos namų vadovybei apie jiems žinomus korupcijos, teisės aktų pažeidimų Globos namuose atvejus, su kuriais susiduria atlikdami savo pareigas.

 

VI SKYRIUS

APRANGOS IR IŠVAIZDOS REIKALAVIMAI

 1. Darbuotojai turi būti tvarkingos išvaizdos, jų apranga – švari, o darbuotojų, dirbančių su lankytojais, apranga – dalykinio stiliaus.
 2. Tiesiogiai su gyventojais dirbantys darbuotojai turi dėvėti specialiąją aprangą ir avalynę, atitinkančią higienos normų reikalavimus.
 3. Darbuotojai, tiesiogiai neaptarnaujantys asmenų, nedalyvaujantys posėdžiuose, komisijų ar kitoje veikloje, susijusioje su atstovavimu Globos namams arba jų reprezentavimu, paskutinę savaitės darbo dieną gali dėvėti nedalykinio stiliaus drabužius.

Darbuotojai, atsakingi už Globos namų naudojamų pastatų, inventoriaus, įrenginių priežiūrą ar atliekantys tvarkymo darbus prie Globos namų naudojamų pastatų, nedalykinio stiliaus drabužius gali dėvėti visą darbo savaitę.

 1. Globos namų direktorius arba jo įgaliotas asmuo, kurio nuomone, darbuotojo apranga ar išvaizda neatitinka šio skyriaus reikalavimų, įpareigoja darbuotoją ateityje rengtis ir tvarkytis tinkamai.

 

VII SKYRIUS

ELGESIO REIKALAVIMAI

 1. Darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja Globos namus.
 2. Globos namuose turi būti vengiama triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera, darbuotojai turi elgtis pagarbiai vieni su kitais, Globos namų gyventojais, aptarnaujamais ir kitais asmenimis.
 3. Darbuotojams darbo metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius.
 4. Darbuotojams draudžiama laikyti necenzūrinio arba žeminančio asmens garbę ir orumą turinio informaciją darbo vietoje.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Darbuotojui, pažeidusiam Taisykles, taikoma teisės aktų nustatyta atsakomybė.
 2. Už Taisyklių įgyvendinimą atsako Globos namų direktorius.
 3. Taisyklės skelbiamos Globos namų interneto svetainėje.

 

_____________________________

 

 

 

Skip to content